disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de CraftPlaza website en Minecraft server's. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze voorwaarden mag u (de informatie op) deze website niet gebruiken en niet inloggen op een van onze Minecraft server's.

De voorwaarden kunnen door CraftPlaza.nl te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.

Hoewel CraftPlaza.nl zich inspant om de informatie op de website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt CraftPlaza.nl dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande. CraftPlaza.nl aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, U kunt uitdrukkelijk geen rechten ontlenen aan de inhoud en de kleurenweergave van de beelden op deze website.

CraftPlaza.nl behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website en minecraft servers. CraftPlaza.nl is echter niet gehouden de (informatie op de) website en of minecraft servers te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.


Op deze webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. CraftPlaza.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Toegang tot de website en Minecraft server(s)


CraftPlaza.nl garandeert niet dat de website en of minecraft server(s) continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze website en of minecraft server(s). CraftPlaza.nl garandeert eveneens niet dat deze website of minecraft game modes of de server(s) waarop deze website en of minecraft games ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Inhoud van de websites en Minecraft server(s)


CraftPlaza.nl heeft het recht om ieder onderwerp, rank of item te verwijderen, te wijzigen, te sluiten of te verplaatsen wanneer zij dit nodig achten. De informatie die bij CraftPlaza.nl wordt ingevoerd, wordt opgeslagen in een of meerdere databasen. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt kan CraftPlaza.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.

Auteursrechten


Op de inhoud van de webpagina’s CraftPlaza.nl en op het logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van CraftPlaza.nl met uitzondering van: Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik, zolang er geen sprake is van commerciële uitbating. Ingeval van gebruik op internet, betekent bronvermelding het plaatsen van een link naar CraftPlaza.nl

Privacybeleid


Op de verwerking van persoonsgegevens is onze privacybeleid van toepassing.

Illustratiemateriaal


M.b.t. sommige teksten en/of illustratiemateriaal is www.craftplaza.nl ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@craftplaza.nl

Nietigheid


Indien enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst. Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid Op deze internetsite en onze servers is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, Nederland.

rev 1.2