Privacybeleid

Deze privacy beleid geldt voor iedereen die een inlog-naam aan maakt op www.craftplaza.nl en/of gebruikt maakt van onze minecraft server(s),forum en/of onze webwinkel-

Uw bezoek aan de website van craftplaza vindt geheel anoniem plaats. www.craftplaza.nl verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens van bezoekers met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij u ervoor kiest deze gegevens (actief) aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door gebruik te maken van o.a. formulieren, forum op deze website.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Beheer


De website www.craftplaza.nl staat onder beheer van www.craftplaza.nl. De contactgegevens zijn te vinden op www.craftplaza.nl

Web bezoek


Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Zoekopdrachten


Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Advertentievertoningen en -kliks


Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door www.craftplaza.nl en door advertentienetwerken waaraan www.craftplaza.nl deelneemt. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door www.craftplaza.nl worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard.

Gegevens die door de gebruiker worden verstrekt


De website www.craftplaza.nl kan de gegevens die door de gebruiker worden verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het aanmelden, inzenden en beantwoorden in het forum.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de website, zoals nieuwsbrieven, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een tip, handigheid et cetera, waarvan www.craftplaza.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de gebruiker, en/of kan bijdragen voor onze servers.

Deelname aan interactieve delen van onze websites


Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites zoals een forum, lidmaatschap, waarvoor u zich moet aanmelden en inloggen met uw minecraft account, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Misbruik of oneigenlijk gebruik


Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-adressen en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Aanpassing van gebruikersgegevens


De gebruiker heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.craftplaza.nl kan de gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.craftplaza.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Gebruik Minecraft account

Craftplaza is niet verantwoordelijk voor de registratie van het minecraft account en kan op geen enkele mogelijke manier invloed uitoefenen op deze registratie. Voor meer informatie , bezoek de website van mojang ( https://account.mojang.com/terms )

Craftplaza gebruikt voor het forum het minecraft account. Om een naamsverandering door te voeren moet eerst bij mojang het account worden aangepast. Na inloggen ( met het oude account naam) op het forum zal de gebruiken een melding krijgen dat de naam veranderd is.

Om een naamswijziging door te voeren op de minecraft server,moet eerst bij mojang het account worden aangepast.
Na inloggen op onze minecraft server en wordt automatisch de benaming aangepast. Ook bij een uitsluiting (ban) is dit mogelijk, alleen wordt na inloggen de verbinding van de speler weer verbroken.

Gegevens verstrekken aan derden


Gegevens die door de gebruiker aan www.craftplaza.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Misbruik of oneigenlijk gebruik.

Verzoek richten aan www.craftplaza.nl


Waar in dit privacy beleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan www.craftplaza.nl dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulier spam en e-mails pam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van www.craftplaza.nl.

Nieuwsbrieven


Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail


Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Aanpassingen privacy beleid


De website www.craftplaza.nl is gerechtigd de inhoud van deze privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

rev.1.2 (02-04-2017)