voorwaarden doneren

Waarom doneren?

Bij het hosten, onderhouden en beheren van onze Minecraft servers, websites en forum komt veel kijken. Alle werkzaamheden worden geheel vrijwillig gedaan, maar er worden ook kosten gemaakt zoals het huren van servers, bandbreedte en aanschaf software.

Om deze kosten te kunnen dekken bieden wij het gebruik van een aantal donatie ranks en items op onze servers aan. De speler is niet verplicht om een donatie te maken.
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@craftplaza.nl

Artikel 1. Definities


Donatiepagina: middel om online een donatie te doen aan craftplaza.nl
Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van buycraft.com, een donatie doet aan craftplaza
Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Buycraft aan Craftplaza

Artikel 2. Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Craftplaza.
De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
Craftplaza behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Craftplaza


Een online donatie wordt door Craftplaza beschouwd als een compliment voor de inzet van de beheerders aan onze website en of minecraft servers. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gebruiksmogelijkheden van de betreffende donatie ranks en/of items, en staat het Craftplaza vrij om het gebruik van donatie ranks en/of items op ieder willekeurig moment te in te trekken en/of aan te passen na bijv. het laten vervallen van een game mode, zonder dat hiervoor een eventuele tegemoetkoming of vervanging voor wordt gegeven. Bij eventuele uitsluitingen van de gevende partij door bijv. overtreding van onze reglement (discriminatie/ schelden/hacks enz.), kan mogelijkheid tot gebruik van de donatie items en of ranks worden ingetrokken. Online donaties komen volledig ten goede aan Craftplaza. Craftplaza is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.Transactie aan Craftplaza zijn definitief en er zijn geen terugbetaling mogelijkheden.

Artikel 4. Plichten Craftplaza


Buycraft neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Alle personen die namens craftplaza bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

rev 1.4 (11-8-2017)